EN
Meny
Å
s a m a r b e i d e
m e d
R o s e n d a l
T e a t e r
Les om våre etiske retningslinjer for å sikre et arbeidsmiljø som er inkluderende, tilgjengelig og bærekraftig for alle involverte.

Rosendal Teater er opptatt av å sikre et arbeidsmiljø som er inkluderende, tilgjengelig og bærekraftig for alle involverte. Vi ønsker oss berikende og gode arbeidsforhold for alle vi jobber med, herunder vårt eget team, fagfeltet, publikum, den bredere offentligheten og miljøene vi er en del av.

Vi mener at disse verdiene bør gjenspeiles i arbeidet vårt både på og rundt scenen – og vi forventer det samme av de vi jobber med. Vi anerkjenner ansvaret vi har som teater for å bidra til et scenekunstfelt som er dristig, inkluderende og bærekraftig, og vi ser de følgende forpliktelsene som en del av dette arbeidet:

Våre forpliktelser

Vi vil være en organisasjon som er inkluderende, tilgjengelig, bærekraftig og ansvarlig i måten vi jobber på - med ansatte, kunstnere og kunstorganisasjoner, publikum, samfunnet for øvrig og miljøet. Vi søker alltid lærdom og utvikling i måter å jobbe med dette på.

 • Vi ønsker å være et trygt sted for alle som kommer hit, og vi forventer at teamet og samarbeidspartnerne våre er ledende eksempler i å skape trygge forhold.
 • Vi søker og forventer å samhandle med andre på en respektfull måte, selv når vi er uenige.
 • Vi anerkjenner våre privilegier og forventer det også av dem vi jobber med.
 • Vi erkjenner at språket er ufullkomment og at det vil oppstå misforståelser.
 • Vi tilstreber en samarbeidende innstilling mellom oss og de vi jobber med.
 • Vi jobber for å ivareta arbeidet, menneskene og miljøene vi jobber med – og ber om det samme av de som jobber med oss.
 • Vi forsøker å bringe glede til alt vi gjør.
 • Vi strekker oss etter å være den beste samarbeidspartneren vi kan være: Fleksibel, pålitelig og trygg.
 • Vi er bevisste på maktforhold og risikofaktorer for maktmisbruk. Vi er kjent med hva som kan utgjøre seksuell trakassering og diskriminering, og unngår å tråkke over andres grenser. Den enkelte ansatte må utvise stor forsiktighet for ikke å misbruke den makten hen besitter.
 • Vi har et bevisst forhold til inntak av alkohol i jobbrelaterte situasjoner.
 • Vi er bevisste på hvordan spøk, humor og komplimenter kan oppfattes ulikt og er varsomme med å bruke kallenavn på andre, og med å kommentere andres utseende.
 • Vi erkjenner at vi ikke har ubegrensede ressurser – og gjør vårt beste for å være transparente i en aktiv dialog om hva vi kan og ikke kan tilby.
 • Vi oppfordrer til å søke samtykke før fysisk kontakt med andre.
 • Vi har nulltoleranse overfor:
  • enhver uønsket verbal eller fysisk oppførsel av seksuell karakter
  • enhver fysisk eller verbal oppførsel som diskriminerer, gjør antakelser om eller stiller spørsmål ved en persons troverdighet basert på rase, kjønn, alder, religion, utseende eller funksjonshemming
  • mobbing, trusler eller trakassering

Begreper

Diskriminering: Forskjellsbehandling knyttet til kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, religion og livssyn, alder, omsorgsoppgaver, eller andre vesentlige forhold ved en person. Diskriminering kommer i mange former og inkluderer handlinger, ytringer eller unnlatelser.

Seksuell trakassering: Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet og kan foregå fysisk, ikke-fysisk, verbalt og digitalt, og kan være alt fra seksuelt ladet stirring, kommentarer og spørsmål om kropp, kjønn, seksualitet og legning, og grove vitser som virker krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Det stilles ikke krav om at den som trakasserer gjør det med hensikt, og den utsattes opplevelser vil tillegges stor vekt.

Trakassering: Urimelige og uønskede handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen